FPPL

Stowarzyszenie Forum Polskie Pola Lacanowskiego (FPPL) zostało założone 26 czerwca 2010 r. w Warszawie i jest członkiem Międzynarodowego Zrzeszenia Forów Pola Lacanowskiego (IF-EPFCL), posiadającego międzynarodową Szkołę Psychoanalizy EPFCL.

FPPL powstało z inicjatywy praktykujących psychoanalityków oraz osób zainteresowanych myślą Zygmunta Freuda i Jacquesa Lacana na bazie przekonania o wadze międzynarodowej afiliacji i wymiany, a także ze względu na potrzebę orientowania praktyki analitycznej i pracy na rzecz jej przekazu wedle założeń Szkoły psychoanalizy Jacquesa Lacana.

Do przystąpienia do Forum jak i partycypacji w naszych działaniach serdecznie zapraszamy zarówno osoby odwołujące się w swoim zawodowym działaniu – terapeutycznym, resocjalizacyjnym lub pedagogicznym – do szeroko rozumianej praktyki mówienia, jak i wszystkie osoby zainteresowane psychoanalizą w ujęciu Zygmunta Freuda i Jacquesa Lacana, bez względu na wykształcenie lub uprawiany zawód.

Chęć przystąpienia do Forum należy zgłaszać na adres zarzad@fppl.pl. Zarząd, po odbyciu rozmowy z kandydatem, poddaje decyzję o jego przyjęciu pod głosowanie Walnego Zgromadzenia FPPL, które zbiera się 2 do 3 razy w roku.

Fora

Fora Pola Lacanowskiego zrzeszone w międzynarodowej federacji IF (od Internationale de Forums) czerpią swoją nazwę z pojęcia pola opracowanego przez Jacquesa Lacana w XVII Seminarium „Odwrotna strona psychoanalizy” [L’Envers de la psychanalyse]. Fora nie są Szkołą i nie nadają analitycznej gwarancji. Można do nich odnieść to, co Lacan mówił o organizacji Cause Freudienne, po tym gdy rozwiązał Szkołę EFP (Ecole Freudienne de Paris) – „nie są Szkolą, ale polem”, a także to, że Fora te mają swoją Szkołę, do której się odnoszą.

Jednym z podstawowych narzędzi pracy samokształceniowej Szkoły psychoanalizy jest tzw. kartel. Kartel to sposób pracy, który jest oferowany i funkcjonuje również w ramach Forum. Jest on dobrym sposobem zapoznania się ze stowarzyszeniem jak i pracą, jaka może być udziałem każdego przystępującego do Forum. Więcej informacji o kartelach można uzyskać w zakładce CO ROBIMY

Główne cele Forów dotyczą krytycznego opracowywania i upowszechniania psychoanalizy, jej dialogu i interakcji z innymi dyskursami, oraz kierowania swoich działań i pracy względem Szkoły. Fora czuwają nad zapewnieniem oddziaływania dyskursu analitycznego w dzisiejszych czasach, poprzez utrzymywanie dialogu z działaniami stawiającymi czoła symptomom epoki, a także interakcję z innymi teoretycznymi praktykami, które implikują podmiot (nauki, filozofia, sztuka i religia).

Organizacja IF-EPFCL (champlacanien.net) zrzesza Fora z wielu krajów: Argentyny, Australii, Belgii, Brazylii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraela, Kolumbii, Libanu, Nowej Zelandii, Polski, Puerto Rico, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Wenezueli, Włoch oraz Turcji.

Pełna, międzynarodowa lista członków IF-EPFCL dostępna jest po linkiem: Répertoire (francuski), Directory (angielski).

Szkoła EPFCL [Ecole de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien]

Szkoła psychoanalizy Forów Pola Lacanowskiego jest szczególnym rodzajem więzi między psychoanalitykami. Jej celem jest powrót do zadań Szkoły wynalezionej przez Lacana: wspieranie opracowywania i transmisji psychoanalizy, krytyka jej podstaw, kształcenie psychoanalityków, gwarancja ich kwalifikacji oraz jakości ich praktyki. Została wynaleziona przez Lacana w odpowiedzi na impasy związane ze stowarzyszeniową formą kolektywu, wspartą onegdaj przez samego Freuda w formie IPA (International Psychoanalytical Association). Szkoła stara się poddawać badaniu tę wiedzę którą wydobywa się z doświadczenia psychoanalizy, i bez której nie może zaistnieć akt psychoanalityczny.

W 1967 roku, trzy lata po swojej ekskomunice z IPA, Lacan napisał fundamentalny tekst, „Propozycja dotycząca psychoanalityka Szkoły” i na nowo otworzył debatę dotyczącą psychoanalizy dydaktycznej. Zaproponował niespotykane dotąd narzędzie zwane passe, którego celem jest badanie analizy analityka, a zwłaszcza przejścia od pozycji analizującego się do funkcji psychoanalityka. Od kiedy passe zaczęła funkcjonować w 1969 r., jej narzędzie znalazło się w centrum wielu kryzysów instytucjonalnych, a zwłaszcza w samym rozwiązaniu EFP w 1980 r.

Szkoła Pola Lacanowskiego EPFCL dokonała wyboru aby wpisać procedurę passe w swoje działanie i wesprzeć ideę Lacana, wiążącą losy psychoanalizy z nieustającym zapytywaniem o to, czym jest pragnienie psychoanalityka.

Członkowie FPPL:

Katarzyna Pieńko-Jamuła – psycholog, psychoterapeuta | gabinet (Wrocław), +48 602 88 77 08, katarzyna.pj@op.pl
Anna Grudzien – psycholog, +49 178485 7665, annagrudz@gmail.com
Dorota Wojciechowska – psycholog, psychoterapeuta, dszwojciechowska@gmail.com
Marcin Koziej
Paula Czosnowska – psycholog | gabinet (Poznań)
Erwin Dolaciński – project manager (webmaster strony fppl.pl), + 48 506 56 36 56, erwin.dolacinski@gmail.com
Marcin Klaus – psycholog społeczny
Kacper Latecki – psycholog społeczny
Ewa Marciniak – psychiatra | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), +48 531 545 545
Stella Pawlaczyk – psycholog | gabinet psychoanalityczny (Poznań), +48 796 130 784
Marcin Piotrowski – psychoanalityk | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), +48 535 948 989
Sara Rodowicz-Ślusarczyk – psychoanalityk | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), +48 601 069 108 | członek Szkoły psychoanalizy EPFCL-Francja
Paulina Sawicka
Tomasz Strugała – filozof | gabinet psychoanalityczny (Poznań), +48 606 955 777
Sylwester Strzecha – psycholog kliniczny | gabinet psychoanalityczny (Poznań), +48 605 415 115
Joanna Szymańska – psycholog | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), +48 600 803 717
Jan Tkaczow – lekarz medycyny | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), +48 531 273 130
Anna Wojakowska-Skiba – psychoanalityk | gabinet psychoanalityczny (Warszawa), +48 698 669 634, anna.wojakowskaskiba@gmail.com | członek Szkoły psychoanalizy EPFCL-Francja

Osoby zainteresowane poznawaniem i rozpowszechnianiem wiedzy na temat psychoanalizy lacanowskiej mogą przystąpić do FPPL. W tym celu należy zapoznać się ze statutem (Statut FPPL) i przesłać swoje zgłoszenie, wraz z umotywowaniem chęci przystąpienia do FPPL, na adres: zarzad@fppl.pl. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Walne Zgromadzenie, które zbiera się dwa, trzy razy w roku.