FPPL: spotkanie z Luisem Izcovichem na temat tekstu J. Lacana


Version française ci-dessous / English version below

Update: Zapraszamy wszystkich do połączenia się przez Zoom o 20:15 w celu wysłuchania krótkiego wprowadzenia do tego spotkania. O 20.30 zaczynamy spotkanie z Luisem Izcovichem.

Forum Polskie Pola Lacanowskiego serdecznie zaprasza do udziału przez Zoom w spotkaniu z Luisem Izcovichem wokół tekstu J. Lacana „Kant z Sadem” (Wyd. Seuil, Paris, 1966) 10 czerwca (środa) w godzinach 20.30 – 22.30 (CEST).

Spotkanie będzie miało charakter dyskusji podsumowującej lekturę tego tekstu w ramach seminarium Forum Polskiego, odbywającego się od listopada 2019 do czerwca 2020. Pytania uczestników będą się odnosić przede wszystkim do Lacanowskiej koncepcji prawa i pragnienia oraz do kwestii pragnienia i rozkoszy w klinice perwersji.

Animacja spotkania: Marcin Piotrowski i Anna Wojakowska-Skiba.

Spotkanie w języku polskim i francuskim, z tłumaczeniem konsekutywnym.

Link do spotkania na Zoom: https://zoom.us/j/98092708911?pwd=ajhFeEdibjhJbmtCWU52Q01FaHlmUT09
Meeting ID: 980 9270 8911
Meeting Password: 708911

Wstęp wolny i bezpłatny. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych.

W razie pytań (w tym o tłumaczenie tekstu na język polski) prosimy o kontakt: erwin.dolacinski@gmail.com lub anna.wojakowskaskiba@gmail.com

Luis Izcovich jest psychoanalitykiem z tytułem AME Szkoły Psychoanalizy EPFCL-Francja, psychiatrą, praktykującym w Paryżu, wykładowcą w Kolegium Kliniki Psychoanalitycznej oraz autorem wielu książek, w tym na temat miłości, pragnienia i rozkoszy w perwersji („Love, desire and jouissance in perversion”, Axis Publishing House, Istanbul, Turkey, 2015)

Zapowiedź spotkania:

Lacan napisał „Kanta Sadem” w roku w 1963 r., na zamówienie jako przedmowę do wydania dzieła de Sade’a: „Filozofia w buduarze, czyli niemoralni wychowawcy. Dialogi przeznaczone do edukacji młodych panienek” (1795 r.).

Tekst odrzucony początkowo jako przedmowa, pojawił się w końcu jako posłowie (w 1980 r.), a w międzyczasie został przez Lacana umieszczony w jego zbiorze „Pism” (1966 r.).

Próba odczytania przez nas tego tekstu przypominała procesję ślepców z obrazu Breughla. O czym jest ten niełatwy tekst? Można na niego spojrzeć przez pryzmat zestawienia trzech etyk: prawa moralnego Kanta, prawa do używania Sade’a i prawa pragnienia Lacana.

W „Krytyce praktycznego rozumu” (1788 r.) Kant proponuje swój słynny imperatyw kategoryczny, czyli postuluje by postępować tylko wedle takiej maksymy, co do której mogłoby się jednocześnie chcieć, aby stała się ona prawem powszechnym. Moralne jest to, co jest czynione z obowiązku, ale Kant zakłada istnienie wolnej woli. Jej istota sprowadza się do tego, że istoty myślące w sądach moralnych nie kierują się względami zmysłowości, bowiem mogą się od nich uniezależnić. Zależnie od tego, czy to co się robi z własnej ochoty stoi czy nie w sprzeczności z obowiązkiem, jest to moralnie obojętne lub naganne.

Sade, jak głosiła wyrażona przez niego siedem lat później maksyma, postulował zaś „prawo do używania ciała innego”, a więc prawo do bezgranicznej rozkoszy. Wywodził je z doktryny praw człowieka stwierdzając, że z tego, że nikt nie może być niczyją własnością, nie można wnosić zawieszenia prawa do używania innego tak, jak się chce.

I tu pojawia się zaskoczenie. Bowiem Lacan po pierwsze zauważa, że etyka Sade’a jest z Kantowską zgodna, a następnie podejmuje się wykazać, że ją uzupełnia. W tym celu Lacan przedstawia własną koncepcję etyki, gdzie powinnością podmiotu jest bycie w zgodzie z własnym pragnieniem. Tyle, że jest to pragnienie, jak mówi on za Freudem, nieświadome, a więc nie takie, które da się świadomie poznać i wprost wyrazić. Ten kłopot z wyrokowaniem w kwestii pragnienia i rozkoszy, Lacan ilustruje Kantowskim przykładem z szubienicą. Dla Kanta jest oczywiste, że człowiek przestałby folgować swoim lubieżnym skłonnościom, gdyby perspektywa ich realizacji wiązałaby się z zawiśnięciem na szubienicy. Dla Lacana nie jest to takie proste, skoro istnieją podmioty, które w stronę rozkoszy najskuteczniej prowadzi właśnie wystawienie się na ryzyko. Z pola filozofii Lacan wiedzie nas dalej do kwestii klinicznej, tj. różnicy w strukturze fantazmatu u neurotyka i u perwerta, która jest odzwierciedleniem ich odmiennej podmiotowej odpowiedzi na pytanie o pragnienie.

Można pomyśleć, choć nie pojawia się to w tekście, że w tle mamy tu tezę Freuda, że „nerwica jest (…) negatywem perwersji”, bowiem czyny u perwertów to przedmiot fantazji u neurotyków. Według Lacana wola Kanta, że człowiek folguje raczej dobru niźli złu, wchodzi na miejsce woli używania Sade’a, a szubienica służy temu, żeby Kant mógł powiesić na niej swoją miłość do życia, wraz ze swoim podmiotem. Czy należy z tego wnosić, że to Sade bardziej niż Kant jest bliżej pragnienia?

Na marginesie warto dodać, że jest to chyba jedyny tekst Lacana, gdzie do ilustracji pewnej tezy posłuży mu odniesienie do Polski i Polaków.

Dołącz na fb: https://www.facebook.com/events/1534537066714351/

Ilustracja: Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1980–1982


Rencontre avec Luis Izcovich autour du texte de J. Lacan «Kant avec Sade» par Zoom le 10 juin (mercredi) 2020 de 20h30 à 22h30 (CEST) Varsovie, Pologne

Le Forum Polonais du Champ Lacanien vous invite à participer par Zoom à une rencontre avec Luis Izcovich autour du texte de J. Lacan «Kant avec Sade» (Ed. du Seuil, Paris, 1966) le 10 juin (mercredi) de 20h30 à 22h30.

La réunion aura une forme de discussion résumant la lecture de ce texte faite dans le cadre du séminaire du Forum Polonais, de novembre 2019 à juin 2020. Les questions des participants porteront principalement sur les concepts lacanien de la loi et du désir et sur la question du désir et de la jouissance dans la clinique de perversion.

Animation de la rencontre: Marcin Piotrowski et Anna Wojakowska-Skiba.

Rencontre en polonais et en français, avec traduction consécutive.

Lien pour participer à la réunion Zoom: https://zoom.us/j/98092708911?pwd=ajhFeEdibjhJbmtCWU52Q01FaHlmUT09
ID de réunion: 980 9270 8911
Mot de passe: 708911

Entrée libre et gratuite.

En cas de questions, veuillez contacter:
en français: anna.wojakowskaskiba@gmail.com
en anglais: erwin.dolacinski@gmail.com

Luis Izcovich est psychanalyste AME et psychiatre, exerce la psychanalyse à Paris, il est enseignant au Collège de Clinique Psychanalytique de Paris, auteur de nombreux ouvrages, notamment sur l’amour, le désir et la jouissance dans la perversion («Love, desire and jouissance in perversion», Axis Publishing House, Istanbul, Turkey, 2015).

Introduction à la réunion:

Lacan a écrit «Kant avec Sade» en 1963, comme préface à la nouvelle édition de «La Philosophie dans le boudoir ou Les Instituteurs immoraux. Dialogues destinés à l’éducation des jeunes demoiselles» de Sade (1795).

Le texte de Lacan, initialement rejeté comme préface, est finalement apparu comme postface (en 1980), et entre-temps il avait été inclus par Lacan dans ses «Écrits» (1966).

Notre tentative de lire ce texte ressemblait à la procession des aveugles du tableau de Brueghel l’Ancien.
De quoi parle ce texte difficile? On peut le regarder au prisme de trois éthiques: la loi morale de Kant, la loi de la jouissance de Sade et la loi du désir de Lacan.

Dans «La critique de la raison pratique» (1788), Kant propose son fameux impératif catégorique, où il postule d’agir uniquement selon les maximes dont on puisse vouloir en même temps qu’elles deviennent une loi universelle. Ce qui est fait par devoir est moral, mais Kant suppose l’existence du libre-arbitre. Son essence se résume au fait que les êtres pensants ne sont pas guidés dans leurs jugements moraux par des considérations de sensualité, car ils peuvent en devenir indépendants. Selon que ce qu’on fait de sa propre volonté est compatible ou pas avec le devoir, il est moralement indifférent ou répréhensible.

Sade, comme le proclame sa maxime sept ans plus tard, postule le droit de jouir du corps d’autrui et donc le droit à une jouissance illimité. Il fait dériver ce droit de la doctrine des droits de l’homme, affirmant qu’on ne peut suspendre le droit de jouir du corps d’autrui comme on le souhaite en vertu du postulat que nul ne peut être la propriété de quiconque.

Et voici la surprise. Car Lacan note d’abord que l’éthique de Sade est en accord avec celle de Kant, puis tente de montrer qu’ella la complète. À cette fin, Lacan présente son propre concept l’éthique, où le devoir du sujet est d’être en accord avec son propre désir. Sauf que c’est un désir, comme il dit avec Freud, inconscient, et donc pas celui qui peut être consciemment connu et directement exprimé. Lacan illustre ce problème avec le désir et la jouissance avec l’apologue du gibet de Kant. Pour Kant, il est évident qu’un homme cesserait de se livrer à ses tendances lubriques, si on lui mettait un gibet en perspective de la possibilité d’y succomber. Pour Lacan, ce n’est pas si simple, car il y a des sujets pour lesquels c’est justement l’exposition au risque qui conduit le plus efficacement à la jouissance. Quittant le champ de la philosophie, Lacan nous emmène à la question clinique, à savoir la différence de structure du fantasme du névrosé et du pervers, qui reflète leur réponse subjective différente à la question du désir.

On peut penser, même si cela n’apparaît pas dans le texte, que nous avons ici en arrière-plan la thèse de Freud, selon laquelle la névrose est le négatif de la perversion, car les actes des pervers sont l’objet des fantasmes des névrosés. Selon Lacan, la volonté de Kant qu’un homme se livre au bien plutôt qu’au mal, remplace la volonté de jouir de Sade, et le gibet sert à ce que Kant puisse y accrocher son amour de la vie, ainsi que son sujet. Faut-il en conclure que de Sade est plus proche du désir que Kant?

Il convient d’ajouter que c’est probablement le seul texte de Lacan, où il illustre une thèse en faisant référence à la Pologne et aux Polonais.

Rejoindre sur fb: https://www.facebook.com/events/1534537066714351/

Illustration: Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1980–1982


Meeting with Luis Izcovich around the text of J. Lacan “Kant with Sade” by Zoom, on the 10th of June 10 (Wednesday) 2020 from 8:30 PM to 10:30 PM (CEST) Warsaw, Poland

The Polish Forum of the Lacanian Field invites you to participate by Zoom in a meeting with Luis Izcovich around the text of J. Lacan “Kant with Sade”; (Ed. du Seuil, Paris, 1966).

The meeting will have a form of discussion summarizing the reading of this text made within the seminar of the Polish Forum working from November 2019 to June 2020.

The questions of the participants will focus mainly on the Lacanian concepts of law and desire and on the question of desire and enjoyment in the perversion clinic.

Moderation of the meeting: Marcin Piotrowski and Anna Wojakowska-Skiba.

Meeting in Polish and French, with consecutive translation.

Link to participate in the Zoom meeting: https://zoom.us/j/98092708911?pwd=ajhFeEdibjhJbmtCWU52Q01FaHlmUT09
Meeting ID: 980 9270 8911
Password: 708911

Free admission.

If you have any questions, please contact:
in French: anna.wojakowskaskiba@gmail.com
in English: erwin.dolacinski@gmail.com

Luis Izcovich is an AME psychoanalyst and psychiatrist. He practices psychoanalysis in Paris, he is a teacher at the Psychanalytical Clinical College of Paris, author of numerous works, notably “Love, desire and jouissance in perversion”, Axis Publishing House, Istanbul, Turkey, 2015.

Introduction to the meeting:

Lacan wrote “Kant with Sade” in 1963, as a preface to the new edition of “Philosophy in the Bedroom” by Sade (1795).

Lacan’s text initially rejected as a preface, finally appeared as an afterword (in 1980), and in the meantime, it had been included by Lacan in his “Writings” (Ecrits, 1966).

Our attempt to read this text was like the procession of the blind in Brueghel the Elder’s painting. What is this difficult text about? We can look at it through the prism of three ethics: the moral law of Kant, the law of enjoyment of Sade, and the law of desire of Lacan.

In “The Critique of Practical Reason” (1788), Kant proposed his famous categorical imperative, in which he postulated to act only according to the maxims that one might want at the same time that they become a universal law. What is done out of duty is moral, but Kant assumes the existence of a free will. Its essence comes down to the fact that thinking beings are not guided in their moral judgments by considerations of sensuality because they can become independent of it. Depending on whether what one does with his own will is compatible or not with duty, he is morally indifferent or reprehensible.

Sade, as his maxim proclaims seven years later, postulates the right to enjoy the body of others and therefore the right to unlimited enjoyment. It derives this right from human rights doctrine, stating that the right to enjoy the body of another cannot be suspended as desired by virtue of the premise that no one can be the property of anyone.

And here is the surprise. For Lacan first notes that Sade’s ethics agree with that of Kant, then tries to show that it complements it. To this end, Lacan presents his own concept of ethics, where the subject’s duty is to be in accordance with his own desire. Except that it is a desire, as he says with Freud, unconscious, and therefore not one that can be consciously known and directly expressed. Lacan illustrates this problem with desire and enjoyment with the apologist for Kant’s gallows. For Kant, it is obvious that a man would cease to indulge in his lustful tendencies if he were put a gibbet in the perspective of the possibility of succumbing to it. For Lacan, it is not so simple, because there are subjects for which it is precisely exposure to risk that most effectively lead to enjoyment. Leaving the field of philosophy, Lacan takes us to the clinical question, namely the difference in the structure of the fantasy of the neurotic and the perverted, which reflects their different subjective response to the question of desire.

One can think, even if it does not appear in the text, that we have here in the background Freud’s thesis, according to which neurosis is the negative of perversion because the acts of perverts are the object of fantasies neurotics. According to Lacan, Kant’s desire that a man indulges in good rather than evil replaces the desire to enjoy of Sade, and the gibbet is used so that Kant can hang his love of life there, as well as his subject. Should we, therefore, conclude that de Sade is closer to desire than Kant?

It should be added that this is probably the only text by Lacan, where he illustrates a thesis with reference to Poland and the Poles.

Join on fb: https://www.facebook.com/events/1534537066714351/

Image: Robert Mapplethorpe, Lisa Lyon, 1980–1982